събота, 25 ноември 2017 г.

Камъните падат, Линдзи Рибар говори!Scroll down for the English interview

Здравейте! След като прочетох "Камъните падат, всички умират" (Ревюто ми на книгата можете да прочетете тук) имах желание да установя контакт с авторката, а тя се съгласи, което беше много мило от нейна страна, така че и ето го резултата. Приятно четене! :)

Кога започна да четеш за удоволствие?
Още когато се научих да чета! Четенето за удоволствие е било съществена част от живота ми откакто се помня.

Коя книга беше "тази", която те накара да се влюбиш в четенето?
Не съм сигурна дали мога да посоча една книга като "тази" - но мога да посоча три заглавия, които вероятно са имали най-голямо влияние върху мен като млад читател:
- "Клубът на детегледачките" от Ан М. Мартин
-  Поредицата "Redwall" от Брайън Джакуис
- "Матилда" от Роалд Дал

Кога и как осъзна, че искаш да си писателка?
Винаги съм искала да съм писателка и изхабих няколко часа в гимназията за да проуча как да ме публикуват - нищо сериозно. Започнах да пиша сериозно с публикуването като крайна цел, след като започнах да работя в издателския бизнес. Част от работата ми в литературната агенция беше да държа под око пазарните трендове за да видя за какви книги редакторите (и читателите) изпитват глад. Наблюдавах толкова много автори да преминават през процеса на намиране на агент, да изпращат своята работа и да чакат отговор, а след това да работят с редактор, и си помислих, че трябва да опитам. Не се получи веднага (първата ми книга беше огромно бедствие и никога не видя бял свят), но в крайна сметка се получи!

Какво мислиш, че прави една история добра?
Не мисля, че има универсален отговор за този въпрос. Понякога се влюбваш в героя, друг път сюжета е толкова добре измислен и интригуващ, че не можеш да спреш да четеш; понякога става въпрос за красивата проза. Понякога пък е нещо напълно различно. Наистина зависи от книгата, а всяка книга е различна.

Кое е най-трудното нещо относно писането?
Честно? Звучи тъпо, но за мен най-трудната част от писането е писането. Просто намирането на време, сядането пред бюрото и изливането на думите върху страниците. Това е най-трудната част.

Кои са любимите ти книги на всички времена?
Уау, това е почти невъзможно за отговаряне! Обичам толкова много книги, по толкова много начини, така че не съм сигурна дали мога да избера една. Какво ще кажете за това, обаче? През последните десет години е имало само две книги, които съм чела повече от веднъж по причини различни от работата, а тези книги са:
"Всеки ден" от Дейвид Левитан
"Фенка" от Рейнбоу Роуъл 

Нека поговорим за "Камъните падат, всички умират" . Как се появи идеята за книгата?
"Камъните падат" всъщност започна като преразказ на старогръцки мит, но историята пое по няколко различни посоки, така че книгата, която се получи в крайна сметка няма почти никаква връзка с първоначалната идея. Най-важната идея? Скалата, която може да падне и да убие всички, ако не бъде захранвана с определено количество магическа енергия? Тази идея, също като заглавието на книгата, започна като шега: начин да обясня магическите сили, които вече бях дала на Аспък и семейството му. Колкото повече мислех за това, толкова повече ми харесваше. Така, че остана.

Героите ти, и по-конкретно Аспън, изградени ли са по някакви прототипи или са изцяло художествена измислица?
Подозирам, че има архетипни елементи за голяма част от героите в "Камъните падат, всички умират" (Аспън като живеещо, дишащо въплъщение на токсичната мъжественост; Лея като феминистка, която не търпи, никой да я занимава с глупости), но те определено не са базирани на реални хора. Изцяло художествена измислица!


Можем ли да очакваме да видим друга твоя книга на български?
Определено се надявам! За съжаление аз нямам дума за това къде да се продават моите книги, особено, когато става въпрос за страни, където е нужен превод. Но се радвам много за това, че Orange Books проявиха желание да публикуват "Камъните падат, всички умират"; те свършиха отлична работа!


Имаш ли съвети за хората, които искат да се занимават с писане? Ако да, какви са те?
Ако искаш да станеш писател, мисля, че най-важното нещо за правене (освен самото писане) е четенето.  Чети всичко, което те грабва. Чети книги от различни жанрове и за различни възрастови групи. Чети новели и кратки истории, чети фенфикшъни, чети нехудожествена литература. Чети всичко.

Какво мислиш за България и какво би казала на всички български читатели?
Всъщност не знам много за България като цяло, но знам за София, а Балканите като цяло са били в списъка ми с местата, които искам да посетя от доста време. На българските си читатели искам да кажа: Здрасти! Благодаря ви за четенето!  

Благодаря за отделеното време!

Линк към ревюто ми: клик
Линк за закупуване на книгата: клик

Уебсайт: клик
Амазон: клик
Goodreads: клик
Twitter: клик 

***************************************************

Hi!! After reading "Rocks Fall, Everyone Dies" I wanted to get in touch with Lindsay and so nicely she agreed for an interview, so here is the result. Hope you enjoy! :)


When did you start reading for fun? 

As soon as I learned to read! Reading for fun has been an intrinsic part of my life for as long as I can remember.

Which book was “the one” that made you fall in love with reading?

I’m not sure if I can point to one book in particular as “the one” – but I can point to three titles that probably had the biggest influence on me as a young reader:
- THE BABY-SITTERS CLUB series by Ann M. Martin
- REDWALL series by Brian Jacques
- MATILDA by Roald Dahl

When and how did you realize that you want to be an author?

I’ve always been a writer, and I wasted a few hours in high school researching how to get published – but nothing serious. I only started writing seriously, with an eye toward publication as an end goal, after I started working in the publishing industry. Part of my job, working at a literary agency, was to stay on top of market trends, to see what kind of books editors (and readers) seemed to be hungry for. I watched so many authors go through the process of finding an agent, then being on submission, then working with an editor, and I thought I ought to give it a try. It didn’t work right away (my first book was a huge disaster and will never see the light of day), but it did work out eventually!


What do you think makes a good story?


I don’t think there’s one universal answer for this question. Sometimes it’s a character you fall in love with; sometimes it’s a plot so well-paced and intriguing that you can’t put the book down; sometimes it’s beautiful prose. Sometimes, it’s something else entirely. It really depends on the book, and every book is different.

What is the hardest thing about writing?

Honestly? It sounds dumb, but for me the hardest part of writing is writing. Just carving out time, sitting down at a desk, and putting words on a page. That’s by far the hardest part.

What are your favorite books of all time?

Wow, that’s almost impossible to answer! I love so many books, in so many ways, that I’m not sure I could pick a favorite. How about this, though? In the past ten years or so, there are only two books that I’ve read more than once, for a reason other than work, and those books are:
- EVERY DAY by David Levithan
- FANGIRL by Rainbow Rowell

Let’s talk about “Rocks Fall, Everyone Dies”. How did you come up with the idea?

ROCKS FALL actually began its life as a retelling of a Greek myth, but the story evolved in several different directions, such that the final book bears almost no resemblance to the original idea. The central concept, though? The cliff that might fall and kill everyone if it isn’t fed a certain amount of magical energy? That idea, as well as the title of the book, began as a joke: a way to explain the magic powers that I’d already given to Aspen and his family. The more I thought about it, though, the more I liked it. And so it stayed.

Did you build your characters, and particularly Aspen, on certain prototypes or they are entirely fiction?

I suspect there are archetypal elements to a lot of the characters in ROCKS FALL (Aspen as a living, breathing embodiment of toxic masculinity; Leah as the bookish feminist who has no patience for anyone giving her shit), but they are definitely not based on real people. Entirely fictional!

Can we expect to see another book of your in Bulgaria(n) ?

I certainly hope so! Unfortunately, I don’t personally have any say over where my books are sold, especially when it comes to countries where translation is necessary. But I’m so glad that Orange Books wanted to publish ROCKS FALL; they did a really beautiful job.

Do you have any suggestions to help people who want to become writers?  If so, what are they?

If you want to become a writer, I think the most important thing to do (aside from the writing itself) is READ. Read everything that catches your interest. Read books in as many genres, and for as many age groups, as you can. Read novellas and short stories; read fan fiction; read nonfiction. Read everything.

What do you think about Bulgaria and what would you say to all Bulgarian readers?

I don’t actually know a lot about Bulgaria as a whole, but I do know that Sofia specifically, and the Balkans in general, have been on my List Of Places I Want To Visit for quite some time now! To my Bulgarian readers, I just want to say: Hey! Thank you for reading!

Thank you!

Website: click
Amazon: click
Goodreads: click
Twitter: click


Няма коментари:

Публикуване на коментар